Elöverföring i Finland — Priser och struktur på elnätet

Elöverföring är en del av grundavgiften som det lokala elbolaget fakturerar dig regelbundet som en del av elräkningen.

Priset för elöverföring är inte konkurrensutsatt. Priset på elöverföring är dock alltid detsamma på samma destination, oavsett vilket elbolag du är kund hos. Med de medel som samlas in från elöverföringen står ditt elbolag för kostnaderna för sin verksamhet, såsom underhåll av kraftledningar och feltjänster.

Elöverföringspriser

Priset på elöverföring är en betydande del för en finsk konsuments elräkning. Särskilt när grundpriserna är låga.

De senaste åren har priserna förändrats av flera anledningar. Du bör alltid kontrollera de exakta och aktuella priserna i elavtalet, eller när du lämnar in ditt kontrakt på det billigaste.

VuosiKerrostalohuoneisto missä sähkön käyttö 2 000 kWh/vuosiPientalo missä sähkön käyttö 20 000 kWh/vuosi
20167.83snt / kWh3.40snt / kWh
20178.64snt / kWh3.71snt / kWh
20189.35snt / kWh3.81snt / kWh
20199.79snt / kWh3.98snt / kWh
202010.02snt / kWh4.09snt / kWh
202110.11snt / kWh4.30snt / kWh
20229.96snt / kWh7.14snt / kWh
202310.31snt / kWh7.34snt / kWh
Lähde: Energimyndigheten

Elöverföring grundavgift

Grundavgiften för elöverföring är en fast avgift som faktureras elanvändare löpande. Den är inte beroende av mängden elförbrukning utan är tänkt att täcka kostnaderna för underhåll och drift av elnätet. I din elräkning, det normala elpriset, grundavgifter, överlåtelsepris och skatter läggs samman.

Grundavgiften påverkas av: 

 • Områdets infrastruktur 
 • Överföringsområdets kundantal 
 • Regionala investeringar i elnätet

Finlands elnät

Finland, ett glesbefolkat land, är känt för sina utmanande väderförhållanden och långa avstånd.

Stormar bryter linjerna, och på vintern kan frosten vara svår. Dessa faktorer har naturligtvis påverkat utvecklingen av landets energinät. Elöverföringen i Finland är flexibel, mångsidig och effektiv och tillgodoser både industrins och hushållens behov.

Energinätet är designat för att klara olika väderförhållanden och andra utmaningar. Nätverket har ett brett utbud av olika energiformer, såsom kärnkraft, vattenkraft, vindkraft, solenergi och fossila bränslen. 

De senaste åren har betydande investeringar gjorts i förnybara energiformer, framför allt vind- och solenergi, för att minska beroendet av fossila bränslen och främja en hållbar utveckling.

Elöverföring i Finland

Historien om Finlands energinät går tillbaka till början av 1900-talet, då de första vattenkraftverken byggdes. Dessa kraftverk var i första hand för industriellt bruk, men de möjliggjorde också utbyggnaden av elektrifieringen till tätorter. 

Denna period var industrialiseringens tid för Finland och elektriciteten var en viktig främjande faktor i den.

Efter andra världskriget satsade Finland avsevärt på utvecklingen av sin infrastruktur och elnätet expanderade snabbt till olika delar av landet. Denna period innebar också en avsevärd ökning av vattenkraften, och dessa turbiner utgjorde därför ryggraden i Finlands elproduktion under lång tid från början.

☢️ På 1960-talet blev kärnkraften en del av Finlands energiförsörjning. Kärnkraftverken i Lovisa och Olkiluoto började producera en betydande del av landets el, och kärnkraften sågs som ett viktigt sätt att minska beroendet av importerad energi.

♻️ 1990-luvulla alkoi fossiilisten polttoaineiden vähentämisen aikakausi Suomessa. Tämä johtui sekä ympäristötietoisuuden lisääntymisestä että kansainvälisistä sopimuksista. Samalla alettiin panostaa enemmän uusiutuviin energiamuotoihin, kuten tuuli- ja aurinkoenergiaan.

☀️ Under 2010-talet Finlands energipolitik har fokuserat ännu mer på att främja förnybara energikällor, förbättra energieffektiviteten och öka självförsörjningen.

Men övergången till elbilar och införandet av andra elektrifierade transportsätt ställer nya krav på elnätet.

Idag är Finlands energinät ett mångsidigt och flexibelt system. Dessutom har den finska regeringen och energibranschens aktörer uppmärksammat energilagringslösningar, som möjliggör en mer konsekvent och tillförlitlig tillgång på el, samt modernisering och digitalisering av elnätet, som förbättrar nätets effektivitet och motståndskraft.

InfoEstimat
🛤️ Längden på Finlands elnät400 000 km
🔌 Årliga överföringsförluster för huvudnätet1,5 %
⚠️ ElavbrottCa 100 h/år

Karta över Finlands elnät

Finlands elnät är ett stort och mångsidigt system som täcker hela landet, från södra städer till avlägsna nordliga regioner.

Kartan visar hur elen rör sig från produktionsanläggningar till olika delar av landet till distributionsnät och slutligen till konsumenter. I synnerhet stora överföringsledningar visas tydligt, liksom viktiga nav och anslutningar till grannländerna.

Finlands energinätverkets struktur

 • Elnät: Uppdelat i högspänningsnät och regionala distributionsnät. Transmissionsnätet sköts av Fingrid och det kopplar samman produktionsanläggningarna och de största koncentrationerna av elförbrukning.
 • Gasnät: Finlands gasinfrastruktur är mindre än många andra europeiska länder. Naturgasnätet betjänar i synnerhet södra Finland.
 • Värmenät: Fjärrvärmeproduktion och distribution spelar en betydande roll, särskilt i stadsområden.

Förnybara energins roll

Vindkraft, solenergi och biomassa har ökat sin andel i nätet de senaste åren. Med vindkraftsparker och solenergiprojekt cirkulerar allt mer grön el i Finlands elnät.

Kopplingar till grannländerna

Det finska energinätet är anslutet till grannländernas nät, särskilt Sverige, Norge och Estland. Dessa anslutningar möjliggör import och export av el, vilket ökar systemets flexibilitet och stabilitet. Pålitliga elbolag I Finland säljer de el som importeras från andra håll till konsumenter.

Störningar i elnätet

Störningar i elnätet är situationer där distributionen av el avbryts tillfälligt eller under lång tid. Dessa störningar kan orsakas av till exempel stormar, träd, frysning, tekniska fel eller överbelastning:

 • 🌪️ Stormar och naturfenomen: Starka vindar, stormar eller frysning kan slå ner träd på elledningar eller skada dem, vilket leder till strömavbrott.
 • 🔧 Tekniska felsituationer: Trasiga komponenter eller utrustningsfel kan orsaka störningar i det elektriska nätverket.
 • Överbelastning: Plötsliga stora strömförbrukningstoppar kan överbelasta nätverket och leda till avbrott.
 • 🔍 Förebyggande och reparation: Elbolag övervakar ständigt nätverket och försöker förutse, upptäcka och reparera fel så snabbt som möjligt.
 • 💰 Ersättningar: I vissa situationer har konsumenter rätt att få ersättning för långvariga elavbrott från elbolaget.

Vanligt ställda frågor

Hur mycket kostar elöverföring

Elöverlåtelseavgiften varierar mellan olika elbolag och regioner. Den består vanligtvis av en fast grundavgift och en energiavgift som bestäms efter förbrukning (cent/kWh). Exakt pris får du av ditt eget elbolag som fakturerar överlåtelseavgiften.

Kostnaden för elöverföring beräknas vanligtvis enligt följande:

Överföringsavgift=(Grundavgift)+(Energiavgift*Förbrukad kWh).

Elöverföring är till sin natur ett naturligt monopol, eftersom det är ekonomiskt och praktiskt mer effektivt för ett företag att ansvara för uppbyggnad och underhåll av elnätet i ett visst område. Därför har staten gett ensamrätt till vissa företag att överföra el i vissa områden. Istället kan och bör själva försäljningen av el upphandlas.

Teemu Pesonen

Teemu Pesonen

Teemu Pesonen är en av grundarna av Sähkösopimukset.com och en plattformsexpert med över 10 års erfarenhet. Hans mål är att bygga den bästa jämförelsesidan för elavtal i Finland – inget mer.

Finlands bästa jämförelsesajt för elavtal – inget mer än det.

FO-nummer: 3351195-8
Kontakta oss: [email protected]

Fortum
Nordic Green Energy
Väre
Oomi

© 2023 Sähkösopimukset.com

Sähkösopimukset.com
Logo