Grön el

Grön el är valet av en miljömedveten konsument.

Grön el innebär att el har producerats med förnybar energi. I Finland betyder det i allmänhet vatten- eller vindkraft. Andra former av grön elproduktion är solkraft och geotermisk energi. Bioenergi klassas även som grön el.

Grönt elavtal

KOLLA PRISET
Miljovänliga elavtal
BILLIGAST GRÖN EL
Nordic Green Energy

NGE Ilmasto pörssisähkö

Månatlig grundavgift: 3,99€
Avtalstyp: tills vidare 
0,42snt / kWh + Spot
Fortum

Fortum Tarkka spot

Månatlig grundavgift: 4,50€
Avtalstyp: tills vidare
0,45snt / kWh + Spot
Lumme Energia

Lumme Pörssisähkö Eko

Månatlig grundavgift: 3,99€
Avtalstyp: tills vidare
0,90snt / kWh + Spot
Ekosähkö logo

Ekosähkö Spot

Månatlig grundavgift: 3,99€
Avtalstyp: tills vidare
0,90snt / kWh + Spot

Grön el blir allt vanligare i takt med att gröna värden stiger i samhället. Grön elproduktion och s.k gröna elavtal har ökat avsevärt på den finska marknaden de senaste åren.

Koldioxidfria och koldioxidneutrala produktionsmetoder förhindrar klimatförändringar. Dessutom är produktion baserad på förnybara energikällor ett framsynt val som motvikt till icke förnybara energikällor, som oundvikligen kommer att ta slut i framtiden.

I Finland erbjuds grön el av t.ex. Fortum och Nordic Green Energy med ett elavtal som gäller tills vidare. Fortums Varma företagsel är ett bra val för företag.

Förnybar energi

Förnybar energi skapas av resurser som förnyar sig i naturen och är praktiskt taget outtömliga energikällor när de används på rätt sätt.

Inom elproduktion menas med förnybara energikällor vattenkraft, bioenergi, vindkraft, geotermisk energi och solenergi. I grunden är förnybara energikällor betydligt renare vad gäller utsläpp och miljöpåverkan än andra produktionsmetoder. Dessutom är grön el som erbjuds av elförsäljare ofta relativt billig, så att föredra miljöel är en liten ekonomisk uppoffring för miljöns och den hållbara utvecklingens skull.

Koldioxidfri grön el producerad med förnybara energikällor belastar miljön mindre än andra produktionsmetoder, men dessa metoder innehåller också, förutom ekologiska fördelar, olika nackdelar som varierar från en produktionsmetod till en annan.

Solkraft

aurinkopaneeleja

Solkraft är en form av elproduktion där strålningen från solen omvandlas till el med hjälp av solpaneler.

Solkraftens för- och nackdelar

Solenergi anses vara en av de mest lovande förnybara energikällorna i framtiden. Solen är en outtömlig energikälla så länge livet på jorden fortsätter.

Den ständigt utvecklande tekniken sänker produktionskostnaderna för solenergisystem och möjliggör ännu effektivare lagring av solenergi för de tider på dygnet och året då solljuset är begränsat.

Den största nackdelen med solenergi är den relativt stora initiala investeringen som panelerna och deras underhåll kräver. Tekniken utvecklas dock år för år, vilket pressar elpriset i Finland ner.

För närvarande är solenergi mestadels en kompletterande energikälla, tillsammans med andra produktionsmetoder. En kontinuerlig teknisk utveckling och rätt riktade satsningar på solkraft kan dock öka solkraftens andel av jordens totala produktion till en mycket betydande i framtiden.

Att föredra solkraft är, trots sina potentiella nackdelar, det mest ekologiskt hållbara valet vid sidan av andra alternativ.

Vindkraft

tuulivoimalat

Produktionen av vindkraft kräver helt enkelt en vindturbin (väderkvarn) och tillräcklig vindhastighet för att rotera kraftverkets turbin.

Vindkraftens för- och nackdelar

Vindkraft är en helt koldioxidfri produktionsmetod med enbart vind, vilket praktiskt taget är en outtömlig energikälla när väderförhållandena är gynnsamma.

Nackdelar med vindkraftverk är utsikts- och bullerstörningar, dessutom försvagas vindkraftens attraktionskraft av de stora initiala investeringar som krävs vid byggandet av ett nytt vindkraftverk.

Teknikutvecklingen sänker dock hela tiden priset på vindkraft i en mer konkurrenskraftig riktning, så vindkraftens andel av den globala energiproduktionen kommer att öka. Att placera vindkraftverk på havet, på fjällen och i glesbygden är ett sätt att förebygga estetiska miljöskador och störningar av naturens lugn.

Vattenkraft

Vattenkraft

Vattenkraft genereras när strömmande vatten roterar en turbin som är ansluten till en elektrisk generator och producerar därmed elektricitet med jämn tillförlitlighet.

Vattenkraftens för- och nackdelar

Vattenkraft är ett pålitligt, utsläppsfritt, billigt och inhemskt val som energikälla. Vattenkraftens prisvärdhet bygger på låga produktionskostnader och oberoende av bränslen, eftersom strömmande vatten är allt som behövs för produktionen.

Trots den CO2-fria produktionen har vattenkraften dock några tydliga negativa effekter på miljön. Den största av dessa är de förändringar som orsakas av dammar och reglerande bassänger för flodernas ekosystem och faunan och floran i den omgivande miljön. Dammar kan också hindra till exempel migrerande fiskar från att nå sina lekplatser. Att bygga fiskvägar är ett sätt att korrigera ekosystemstörningar orsakade av vattenkraft.

Bioenergi

Bioenergi betyder el som produceras genom förbränning av biomassa som fångar upp solenergi. Sådant biobränsle kan vara till exempel ved, restmaterial från skogsindustrin, avfall från massabruk eller till exempel hushållsavfall. Bioenergi som produceras med trä stödjer den finska samhällsekonomin genom skogsindustrins sysselsättningseffekt.

Bioenergins för- och nackdelar

Fördelarna med bioenergi är att virket som används för produktion av bioenergi binder lika mycket koldioxid när det växer, som frigörs vid förbränning av veden, så ved och annan biomassa är i grunden ett koldioxidneutralt alternativ som energikällor. I verkligheten genereras dock CO2-utsläpp från förbränning av biobränslen, så de klassas som förnybara fossila energikällor.

Nackdelarna med att använda trä inkluderar t.ex. eventuellt kalhygge och små partikelutsläpp från vedeldning. Även eldning av torv räknas som förnybar bioenergi, men torven förnyar sig så långsamt att torv inte kan anses likvärdig med andra förnybara energikällor vad gäller hållbar utveckling.

Än så länge är bioenergi fortfarande något dyrare än till exempel kol eller kärnkraft, men prishöjningen på CO2-utsläppen och teknikutvecklingen kommer att sänka priset på koldioxidneutral bioenergi i framtiden.

Om bioenergi produceras på ett hållbart sätt minskar koldioxidutsläppen avsevärt jämfört med andra fossila bränslen. Ansvarsfull resursanvändning garanterar att naturresurserna förnyas tillräckligt effektivt så att elproduktionen kan fortsätta att vara stabil och kolsänkorna i vår planets skogar förblir levande.

Jordvärme och geotermisk energi

Jordvärme och geotermisk energi är termisk energi som samlas in från jordskorpan eller från djupare inuti jorden, som kan användas för både uppvärmning och elproduktion. Geotermisk energi är värmeenergi från solen bunden till jordens yta. Geotermisk energi är den inre värmen gömd djupare i jorden, som kan samlas upp av rör som borras djupt ner i berget eller från varma källor, särskilt i vulkaniska områden som Island.

Jordvärmes för - och nackdelar

Geotermisk energi är praktiskt taget utsläppsfri, men kostnaderna för mycket djupa borrningar ökar priset på geotermisk energi, dessutom hindrar oxiden och andra koncentrationer av djupvatten att använda den direkt i fjärrvärmenäten.

Teemu Pesonen

Teemu Pesonen

Teemu Pesonen är en av grundarna av Sähkösopimukset.com och en plattformsexpert med över 10 års erfarenhet. Hans mål är att bygga den bästa jämförelsesidan för elavtal i Finland – inget mer.

Finlands bästa jämförelsesajt för elavtal – inget mer än det.

FO-nummer: 3351195-8
Kontakta oss: [email protected]

Fortum
Nordic Green Energy
Väre
Oomi

© 2023 Sähkösopimukset.com

Sähkösopimukset.com
Logo