Vihreä sähkö on ympäristötietoisen kuluttajan valinta

Vihreä sähkö on ympäristötietoisen kuluttajan valinta.

Mitä on vihreä sähkö?

Vihreä sähkö tarkoittaa, että sähkö on tuotettu uusiutuvalla energialla. Suomessa se tarkoittaa yleisesti vesi- tai tuulivoimaa. Muita vihreän sähkön tuotantomuotoja on aurinkovoima ja maalämpö. Myös bioenergia luokitellaan vihreäksi sähköksi.

Vihreän sähkö yleistyy vihreiden arvojen noustessa yhteiskunnassa. Vihersähkön tuotanto ja tarjonta on tätä myötä kasvanut huomattavasti viime vuosina Suomen markkinoilla.

Hiilidioksidivapaat ja hiilineutraalit tuotantotavat ehkäisevät ilmastonmuutosta. Lisäksi uusiutuviin energianlähteisiin perustuva tuotanto on kaukonäköinen valinta vastapainona uusiutumattomille energianlähteille, jotka tulevat väistämättä loppumaan tulevaisuudessa.

Suomessa vihreää sähköä tarjoaa mm. Fortum ja Nordic Green Energy. Kilpailuta ja selvitä mikä on tämän hetken paras vihreän sähkön sopimus.

Fortumilla löytyy erikoistarjous jossa asiakkaat saavat alennusta valitessaan aurinkovoiman energianlähteenä. Laske sähkölaskurimme avulla paljonko aurinkovoima sähkösopimus maksaa.

Uusiutuva energia

Uusiutuva energia syntyy resursseista, jotka uusiutuvat luonnossa itsestään ja ovat oikein hyödynnettyinä käytännöstä ehtymättömiä energianlähteitä.

Sähköntuotannossa uusiutuvilla energianlähteillä tarkoitetaan vesivoimaa, bioenergiaa, tuulivoimaa, maalämpöä, geotermistä energiaa sekä aurinkoenergiaa. Lähtökohtaisesti uusiutuvat energianlähteet ovat päästöiltään ja ympäristövaikutuksiltaan huomattavasti muita tuotantotapoja puhtaampia. Lisäksi sähkönmyyjien tarjoama vihersähkö on usein verrattain edullista, joten ympäristösähkön suosiminen on taloudellisesti pieni uhraus ympäristön ja kestävän kehityksen hyväksi.

Uusiutuvilla energianlähteillä tuotettu hiilidioksidivapaa vihersähkö rasittaa ympäristöä muita tuotantotapoja vähemmän, mutta näihinkin menetelmiin sisältyy ekologisten hyötyjen lisäksi toki myös erilaisia haittoja, jotka vaihtelevat tuotantotavasta toiseen.

Aurinkovoima

aurinkopaneeleja

Aurinkovoima on sähköntuotantomuoto, jossa auringosta tuleva säteily muunnetaan sähköksi aurinkopaneelien avulla.

Aurinkovoiman hyödyt ja haitat

Aurinkovoimaa pidetään yhdestä lupaavimmista tulevaisuuden uusiutuvista energianlähteistä. Aurinko on ehtymätön energianlähde niin kauan kuin elämä maapallolla jatkuu.

Alati kehittyvä teknologia laskee aurinkosähköjärjestelmien tuotantokustannuksia sekä mahdollistaa aurinkovoiman entistä tehokkaamman säilömisen niille vuorokauden- ja vuodenajoille, jolloin auringonvaloa on saatavilla rajoitetusti.

Aurinkovoiman suurin haitta on paneelien vaatimat suhteelliset suuret alkuinvestoinnit ja niiden huoltaminen. Tekniikka kuitenkin kehittyy vuosi vuodelta painaen hintoja alaspäin.

Tällä hetkellä aurinkovoima on useimmiten täydentävä energianlähde muiden tuotantotapojen ohella. Jatkuva teknologinen kehitys ja oikein kohdennetut investoinnit aurinkovoimaan voivat kuitenkin kasvattaa tulevaisuudessa aurinkovoiman osuuden maapallon kokonaistuotannossa hyvinkin huomattavaksi.

Aurinkovoiman suosiminen on potentiaalisista haitoistaan huolimatta ekologisesti kestävin valinta muiden vaihtoehtojen rinnalla.

Tuulivoima

tuulivoimalat

Tuulivoiman tuotantoon tarvitaan yksinkertaisesti tuulivoimala (tuulimylly) sekä riittävä tuulennopeus pyörittämään voimalan tubriinia.

Tuulivoiman hyödyt ja haitat

Tuulivoima on täysin hiilidioksidivapaa tuotantotapa hyödyntäen ainoastaan tuulta, joka on käytännössä ehtymätön energianlähde sääolosuhteiden ollessa suotuisat.

Tuulivoimaloiden haittapuolia ovat maisema- ja meluhaitat, minkä lisäksi tuulivoiman vetovoimaa heikentää vaadittavat suuret alkuinvestoinnit uutta tuulivoimalaa rakentaessa.

Teknologian kehitys kuitenkin laskee tuulivoiman hintaa jatkuvasti kilpailukykyisempään suuntaan, joten tuulivoiman osuus globaalissa energiantuotannossa tulee kasvamaan. Tuulivoimaloiden sijoittaminen merelle, tuntureille sekä harvaan asutuille alueille on keinoja joilla pystytään estämään esteettisiä ympäristöhaittoja sekä luonnonrauhaan aiheutuvia häiriöitä.

Vesivoima

Vesivoima

Vesivoima syntyy virtaavan veden pyörittäessä sähkögeneraattoriin yhdistettyä turbiinia tuottaen näin sähköä tasaisella varmuudella.

Vesivoiman hyödyt ja haitat

Vesivoima on energianlähteenä luotettava, päästötön, edullinen ja kotimainen valinta. Vesivoiman edullisuus perustuu mataliin tuotantokustannuksiin sekä riippumattomuuteen polttoaineista, sillä virtaava vesi on kaikki mitä tuotantoon tarvitaan.

CO2-vapaasta tuotannosta huolimatta vesivoimalla on kuitenkin muutamia selkeitä negatiivisia vaikutuksia ympäristöön. Näistä suurimmat ovat patojen ja säännöstelyaltaiden aiheuttamat muutokset jokien ekosysteemeihin sekä lähiympäristön eläin- ja kasvikuntaan. Padot voivat myös estää esimerkiksi vaelluskalojen pääsyn kutupaikoilleen. Kalateiden rakentaminen on yksi tapa korjata vesivoiman aiheuttamia ekosysteemin häiriöitä.

Bioenergia

Bioenergia tarkoittaa sähköä, joka tuotetaan polttamalla aurinkoenergiaa sitovaa biomassaa. Tällainen biopolttoaine voi olla esimerkiksi puuta, metsäteollisuuden jäännösmateriaaleja, sellutehtaiden jätelientä tai vaikkapa kotitalousjätettä. Puun varassa tuotettu bioenergia tukee suomalaista kansantaloutta metsäteollisuuden työllistävän vaikutuksen välityksellä.

Bioenergian hyödyt ja haitat

Bioenergian etuja on, että bioenergian tuotantoon käytetty puu sitoo kasvaessaan saman määrän hiilidioksidia kuin mitä puun polttaminen vapauttaa, joten puu sekä muu biomassa ovat periaatteessa energianlähteinä hiilineutraali vaihtoehto. Todellisuussa biopolttoaineiden polttamisesta kuitenkin syntyy CO2-päästöjä, joten ne luokitellaan uudistuviksi fossiilisiksi energianlähteiksi.

Puunkäytön varjopuoliin kuuluu mm. mahdolliset avohakkuut sekä puun poltosta syntyvät pienhiukkaspäästöt. Myös turpeen poltto lasketaan uusiutuvaksi bioenergiaksi, mutta turve uusiutuu niin hitaasti, ettei turvetta voi pitää kestävän kehityksen kannalta muiden uusiutuvien energianlähteiden veroisena.

Bioenergia on toistaiseksi vielä hieman kalliimpaa kuin esimerkiksi hiili- tai ydinvoima, mutta CO2-päästöjen hinnannousu sekä teknologian kehittyminen tulee laskemaan hiilineutraalin bioenergian hintaa tulevaisuudessa.

Jos bioenergia tuotetaan kestävällä tavalla, hiilidioksidipäästöt vähenevät huomattavasti muihin fossiilisiin polttoaineisiin verrattuna. Vastuullinen resurssien hyödyntäminen takaa, että luonnonvarat uusiutuvat riittävän tehokkaasti, jotta sähköntuotanto voi jatkua vakaana ja planeettamme metsien hiilinielut säilyvät elinvoimaisena.

Maalämpö ja geoterminen energia

Maalämpö ja geoterminen energia ovat maan kuoresta tai syvemmältä maan sisältä kerättyä lämpöenergiaa, jota voidaan käyttää sekä lämmityksessä että sähkön tuotannossa. Maalämpö on maan pinnalle sitoutunutta auringon lämpöenergiaa. Geoterminen energia on syvemmällä piilevää maan sisäistä lämpöä, joka voidaan kerätä talteen syvälle kallioon poratuilla putkilla tai kuumista lähteistä erityisesti vulkaanisilla alueilla kuten Islannissa.

Maalämmön hyödyt ja haitat

Geoterminen energia on käytännössä päästötöntä, mutta erittäin syvälle ulottuvvien porausten kustannukset nostavat geotermisen energian hintaa, minkä lisäksi syvällä olevan veden oksidi- ja muut pitoisuudet estävät sen käytön suoraan kaukolämmitysverkoissa.

Teemu Pesonen

Teemu Pesonen

Teemu Pesonen on Sähkösopimukset.com:n yksi perustajajäsenistä ja alustateknologioiden ammattilainen yli 10 vuoden kokemuksella. Hänen tavoitteenaan on rakentaa Suomen paras sähkösopimusten vertailusivusto - ei sen enempää.

Sähkösopimukset.com
Logo